Kế hoạch triển khai PP Bàn tay nặn bột 2013-2014 In
Chuyên môn - Bồi dưỡng nghiệp vụ- Bồi dưỡng thường xuyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHƠN


KẾ HOẠCH

CHUYÊN ĐỀ :  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN-GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 2 (10 tiết)

NĂM HỌC : 2013 – 2014

Căn cứ văn bản số 2658/KH-GDĐT-TC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014;

Căn cứ văn bản số 547/GDĐT-BDTX ngày 28 tháng 08 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông năm học 2013-2014;

Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 của trường Tiểu học Lý Nhơn; căn cứ kế hoạch chuyên môn tháng 10/2013;

Chuyên đề bồi dưỡng được thực hiện như sau: 

I. Mục tiêu chung:

1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên - hưởng ứng tuần lễ "học tập suốt đời" để cập nhật, bồi dưỡng, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên .

3. Giúp giáo viên bồi dưỡng nghiệp vụ:

+ Tiếp cận phương pháp giảng dạy nước ngoài tiên tiến "La main à la pâte"

+ Thiết kế bài giảng môn TN&XH (lớp 1,2,3), Khoa học (L.4,5).

II. Nội dung:

1. Tư liệu phương pháp Bàn tay nặn bột năm học 2008.

2. Tư liệu tự học, tự nghiên cứu, bài học bồi dưỡng năm học 2013-2014. 

3. Sinh hoạt tổ CM, bàn bạc trao đổi soạn bài TN&XH 1,2,3 và môn Khoa học 4,5

+ Chọn lựa bài học trong chương trình giảng dạy của khối lớp.

+ Không sao chép 100% bài tham khảo của người khác

III. Biện pháp tổ chức:

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

27/09/2013

+ Nghiên cứu văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở GD-ĐT về việc tổ chức giảng dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột - một nội dung bồi dưỡng bắt buộc trong kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2013-2014

 

BGH

-Thông báo HĐSP tháng 10/2013

 

04/10/2013

 

+ Phó Hiệu trưởng lập kế hoạch triển khai nội dung

* Chuẩn bị hệ thống các môn học, bài học có thể giảng dạy theo PPBTNB  

* chuyển tải ý nghĩa lịch sử của sự phát triển PPBTNB

* Báo cáo lại những nội dung trong quá trình tập huấn chuyên đề của PGD :

-10 nguyên tắc

- 5 bước tiến trình

* Thực hành 3 thí nghiệm:

-Lớp 4: Hình dạng, tính chất của không khí...

-Lớp 3: Hoạt động thần kinh... phản ứng nhanh

-Lớp 3: Các thành phần của quả

 

 

PHT

 

 

 

 

 

 

 

C.Diễm-L4/1

 

 

T.Lộc-L4/2

 

 

- Nội dung sinh hoạt chuyên môn 2lần/tháng

 

 

07/10-09/12/2013

+ Thực hiện soạn giảng :

* Nộp bài soạn về PHT vào ngày 09/12/2013

* Qui định mỗi khối lớp phải chọn và soạn tốt 1 bài

- 1bàiTN&XH 1,2,3/1 khối

- 1bàiKhoa học4,5/1 khối  

 

 

 

 

Soạn chung

 

-Học kỳ I có :

  +5 bài (Quận)

  +5 bài (Trường)

   

Học kỳ II

+ Xây dựng 2 tiết dạy hoàn chỉnh có bài học theo PPBTNB

+ Nhận xét đánh giá các bài soạn giảng: hoàn thành thực hiện:

  10 tiết/năm/gv

  

BGH+TTCM

 

BGH

-Dạy minh họa 2 tiết

-Lưu kết quả cho ND2

 

IV. Kết quả thực hiện chuyên đề :

1. Biên bản ghi nội dung học tập bồi dưỡng thường xuyên.

2. Lập hồ sơ giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

3. Xây dựng ngân hàng bài giảng theo phương pháp Bàn tay nặn bột :

+ Vào thư mục tại máy tính (phòng Phó HT) của trường với địa chỉ đường dẫn

D:\.....(1)........\BsppBTNB\1314\....(2)......

(1) : tên của giáo viên

(2) : tên bài dạy

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Mai Trinh