Bồi dưỡng chuyên môn 2012-2013 In
Chuyên môn - Bồi dưỡng nghiệp vụ- Bồi dưỡng thường xuyên

 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học Lý Nhơn.

 Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GVTiH

 

KẾ HOẠCH

Về bồi dưỡng chuyên môn năm học 2012-2013;

chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học  

____________

I. MỤC ĐÍCH

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học căn cứ theo chương trình chung của Bộ GDĐT tại TT32/2011

- Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho tất cả cán bộ, giáo viên đang giảng dạy tiểu học trong trường Lý Nhơn.

III. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011;

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

            1. Khối kiến thức bắt buộc

            a) Nội dung bồi dưỡng (nội dung bồi dưỡng 1) đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học.

            b) Nội dung bồi dưỡng (nội dung bồ dưỡng 2) đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ do Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học.

            2. Khối kiến thức tự chọn

Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng3) : bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học (đính kèm danh mục)

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

            1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được hướng dẫn, bổ sung hằng năm của Bộ GD và ĐT .

            2. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng:

            a) Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.

            - Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học-Bộ GDĐT;

            - Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học-Sở GDĐT;

            - Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học-Giáo viên tự học.

            b) Có thể thay đổi thời lượng bồi dưỡng ở từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng của mỗi giáo viên trong năm học (120 tiết/năm học).

            c) Căn cứ nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân và quy định của Sở giáo dục và đào tạo về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học.

            3. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của cá nhân giáo viên.

            4. Trường tiểu học là đơn vị nòng cốt trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên của từng trường hoặc cụm trường tiểu học. Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên.

            5. Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng:

            a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ GD và ĐT;

            b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông ;

            c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ GD và ĐT.

            6.. Việc đánh giá thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của các địa phương và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.