Sinh hoạt chuyên môn 2013-2014 - Hướng dẫn họp tổ CM In
Chuyên môn - Hoạt động Bồi dưỡng nghiệp vụ
Chỉ mục bài viết
Sinh hoạt chuyên môn 2013-2014
Hướng dẫn họp tổ CM
Tất cả các trang

Hướng dẫn ghi biên bản họp Tổ

 Cần thực hiện theo đúng trình tự , các mục chính thì cần ghi bút đỏ để thấy rõ từng phần => chú ý cách trình bày trong sổ họp Tổ chuyên môn .

                                    BIÊN BẢN 

               HỌP TỔ CHUYÊN MÔN         Lần ……Tháng ……

               Thời gian:…………..

              Địa điểm:…………..

              Thành phần tham dự:……....        

                                  Nội dung:

I. Đánh giá , rút kinh nghiệm công tác Tuần ……..

1.Công tác chủ nhiệm :

2.Nội dung , phương pháp giảng dạy :

3.Về tình hình học tập , chuyên cần , vệ sinh học sinh :

4………………………

5………………………

=>>>Đánh giá chung :……………………………………………………..

 

II. Phương hướng hoạt động Tuần ……..

  1. 1.Triển khai công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu
  2. 2.Thảo luận các văn bản chỉ đạo về chuyên môn (nếu có)
  3. 3.Biện pháp giải quyết những tồn tại ở tuần trước
  4. 4.Trao đổi về phương pháp và nội dung bài dạy khó các môn
  5. 5.Các vấn đề khác (nếu có)
  6. 6.Ý kiến đề xuất (nếu có)

 

III. Nghị quyết tổ chuyên môn :

1…………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

 

Biên bản họp kết thúc lúc …..giờ…..phút và được đọc lại trước các thành viên có mặt tham dự .

                   Thư ký                                                                        Tổ trưởng CM

 

Các thành viên của tổ khối ký tên :

1.………………………

2………………………

3………………………